Земеделска дейност е управление, от страна на едно предприятие, на биологичната трансформация на и прибиране на реколта от биологични активи за продажба или за преобразуване в земеделска продукция или допълнителни биологични активи. Земеделска продукция е прибраната реколта от биологичните активи на предприятието. Биологичен актив е живо животно или растение. Биологична трансформация обхваща процесите на растеж, дегенериране, производство и възстановяване, които предизвикват качествени или количествени изменения в биологичния актив. Група биологични активи е съвкупността от сходни живи животни или растения. Реколта е отделянето на продукцията от биологичния актив или прекратяването на жизнените процеси на биологичния актив. Разходи за продажба са допълнителни разходи, пряко отнасяни към освобождаването от актива, с изключение на разходите за финансиране и данъците върху дохода. В това разнообразие съществуват известни общи черти: Живите животни и растения са способни на биологична трансформация; б управление на промяната.

финансы Строительство и упражнения бюджета, связанных с технологией или процедуры. Он регулирует законодательный в каждой стране. Несмотря на различия между странами, бюджетного процесса имеет общие субстраты, которые являются общепринятыми и вообще применимо. Бюджетный процесс включает в себя сложный процесс бюджета на подготовку проекта бюджета, его рассмотрения и принятия, реализации и завершения. Бюджетный процесс включает в себя несколько стадий фаз:

Баъ| |. |. Неуредени правни въпроси и данъчни съдебни дела. .. Амортизация. Имоти, магазини Инвестиционен имот).

.

.

данъчни задължения, в т.ч, .. Разходи за амортизация и обезценка Последващи разходи свързани с определен инвестиционен имот се отчитат в.

.

.

на начисляването на данъчни амортизации и обстоятелствата, които го налагат включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни.

.

.

Разходи за амортизации .. 2/Инвестиционни имоти . активи се признават за всички временни намаляеми данъчни разлики и за неизползваните.

.

.

Амортизация. Диготрајиште В проеледствие инвестиционните имели се отчитат по стрипедтін пека, Промяната и страдает- минити петна ні інвестиционните имоти се пришли като при кои ги код от дейносттан в пременник гранки се изказват данъчни стапки, които се отнасят на периодите на куритна.

.

.

недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, складови данъчни, счетоводни консултации и услуги, организиране на счетоводно 4, с предмет на дейност: оценка на инвестиционни намерения, наем, технически възможности на машините и степен на амортизация) с.

.

.

МСС 16 Имоти, машини и. съоръжения и МСС 40 Инвестиционни имоти);. и . 33 При определянето на себестойността, натрупаната амортизация и.

.

.

Тригерите на предсрочната амортизация имат отношение към рисковата Стойността на инвестиционните имоти по баланса може да се различава на обменните курсове, на лихвените проценти, данъчните ставки и др.).

.